Contents

Thông Tư 42/2014/TT-BGTVT về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc và xe tải (sau đây gọi chung là xe) tham gia giao thông đường bộ. nhungstthay.com xin cập nhật thông tư nhé.

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và sử dụng xe; các cơ quan quản lý, kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định xe. Các cơ sở, tổ chức có trách nhiệm thi hành nhé.

Giao Thông – Tags: Thông Tư 42/2014/TT-BGTVT