Contents

Quyết Định 23/2013/QĐ-UBND Hậu Giang về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Hậu Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang quy định về sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì với cơ quan phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Hậu Giang về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Hành Chính – Tags: Quyết Định 23/2013/QĐ-UBND Hậu Giang