Contents

Quyết Định 2101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

Quyết định 2101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 nhằm bảo đảm Vinacafe có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên cơ sở năng suất, chất lượng. Cùng cập nhật ngay toàn văn quyết định này nhé.

Quyết định 2101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 được ban hành chi tiết nhất trên đây, các cấp ủy, thành phố liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Doanh Nghiệp – Tags: Quyết Định 2101/QĐ-TTg