Contents

Quyết định 184/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước

Quyết định 184/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước sẽ được chúng tôi cập nhật trong bài viết này. Với những kiến thức cơ bản sẽ giúp bạn thêm hiểu biết về luật y tế của nước ta. Đừng bỏ lỡ nha!

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——————-
Số: 184/QĐ-QLD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VIỆC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT GIA CÔNG TRONG NƯỚC CHO 01 THUỐC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

———————————

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

+ Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

+ Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

+ Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

+ Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

+ Căn cứ Thông tư số 45/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”;

+ Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”;

+ Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới;

+ Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuuốc;

+ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc;

+ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

+ Căn cứ Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn sản xuất gia công thuốc;

+ Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 01 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam:

1. Cơ sở đặt gia công:Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương IĐịa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng, Thành phố Hà Nội

2. Cơ sở nhận gia công (cơ sở sản xuất):Công ty cổ phần dược phẩm Hà TâyĐịa chỉ: Tổ dân phố số 4, La Khê, Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

STTTên thuốc, hàm lượngQuy cách đóng góiTiêu chuẩnTuổi thọ (tháng)Số đăng ký
1Alphadeka DK (Chymotrypsin 4,2 mg)Hộp 02 vỉ x 10 viên (vỉ Alu-Alu, Alu-PVC)TCCS24GC-0209-12

Điều 2. Cơ sở sản xuất thuốc phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp lên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy chế có liên quan đến sản xuất và lưu hành thuốc. Số đăng ký có ký hiệu GC-…-12 có giá trị 05 năm kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Chấm dứt hiệu lực số đăng ký: VD-8793-09 tại Quyết định số 226/QĐ-QLD ngày 03/9/2009 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và giám đốc đơn vị có thuốc tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TT. Cao Minh Quang (để b/c);
– Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế – Bộ Công an;
– Cục Y tế giao thông vận tải – Bộ GTVT;
– Tổng Cục Hải Quan – Bộ Tài Chính;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Vụ Pháp chế, Vụ Y dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Thanh tra Bộ Y tế;
– Viện KN thuốc TƯ và VKN thuốc TP.HCM;
– Tổng Công ty Dược VN;
– Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
– Website Cục QLD, Tạp chí Dược – Mỹ phẩm -Cục QLD;
– Lưu: VP, Phòng KDD, ĐKT (03 bản).
CỤC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

Quyết định 184/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 01 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Cảm ơn đã theo dõi bài viết của chúng tôi nhé!

Y Tế – Tags: Quyết định 184/QĐ-QLD