Contents

Quyết định 1303/QĐ-BYT 2016 về các bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh

Quyết định 1303/QĐ-BYT 2016 về các bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Nếu các bạn quan tâm vấn đề này thì đừng ngần ngại theo dõi bài viết này của chúng tôi nhé các bạn. Đừng bỏ lỡ nha!

BỘ Y TẾ
——-

Số: 1303/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CHUYÊN KHOA ƯU TIÊN, DANH SÁCH BỆNH VIỆN THAM GIA ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (ĐỢT 2)

——————–

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mng lưới bệnh viện vệ tinh;

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung chuyên khoa ưu tiên, danh sách bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 – 2020, đợt 2, cụ thể như sau:

1. Bổ sung chuyên khoa ưu tiên sau đây trong thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 – 2020: Nội tiết, thần kinh, huyết học lâm sàng, hồi sức cấp cứu, chống độc.

2. Bổ sung các bệnh viện sau đây tham gia Đề án “Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 – 2020” thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện hạt nhân theo quy định tại Đề án “Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 – 2020”, bao gồm:

a) Bệnh viện Nội tiết Trung ương;

b) Bệnh viện Thống Nhất;

c) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

d) Bệnh viện Đại học Y Hà Nội;

3. Bổ sung và tiếp tục duy trì các bệnh viện vệ tinh theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Về việc tổ chức thực hiện.

1. Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế:

a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị xây dựng, bổ sung Dự án bệnh viện vệ tinh, tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Dự án của các bệnh viện hạt nhân trực thuộc Bộ Y tế; Bổ sung, hoàn chỉnh Đề án “Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 – 2020” của Bộ Y tế trình Bộ trưởng phê duyệt.

b) Vụ Kế hoạch – Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phương án bố trí kinh phí, hướng dẫn hoạt động tài chính của Đề án.

2. Sở Y tế Thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn bệnh viện hạt nhân trực thuộc xây dựng dự án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 – 2020 cụ thể của đơn vị theo nội dung Đề án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế; tổ chức thẩm định Dự án và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo bệnh viện vệ tinh xây dựng, hoàn thiện Dự án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 – 2020 của địa phương, tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt tổ chức thực hiện.

4. Bệnh viện hạt nhân có trách nhiệm rà soát đề xuất của bệnh viện vệ tinh, thống nhất nội dung, danh mục hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, bổ sung, hoàn chỉnh Dự án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 – 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

5. Bệnh viện vệ tinh có trách nhiệm tự rà soát thực trạng bệnh viện, xây dựng, hoàn thiện, thống nhất nội dung, danh mục hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật với bệnh viện hạt nhân, hoàn chỉnh Dự án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý Khám, chữa bệnh, Khoa học công nghệ và Đào tạo, Công nghệ thông tin; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Bảo hiểm y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các bệnh viện có tên tại điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Phó TTg Vũ Đức Đam;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các bộ: Tài chính; Kế hoạch – Đầu tư;
– UBND các tỉnh, thành phố tham gia Đề án;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ Y tế;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Trang website Cục QLKCB;
– Lưu: VT; KCB; KH-TC.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN HN VIỆT ĐỨC
Chuyên ngành: Ngoại chấn thương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Giai đoạn hỗ trợ

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

2013-2020

2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

2013-2020

3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

2013-2020

4

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

2013-2020

5

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

2013-2020

6

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

2013-2020

7

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

2013-2020

8

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

2016-2020

9

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2016-2020

10

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

2016-2020

11

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

2016-2020

12

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

2016-2020

13

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

2016-2020

14

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

2016-2020

15

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

2016-2020

16

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn

2016-2020

17

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

2016-2020

 

Tổng số 17 bệnh viện

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Chuyên ngành hỗ trợ: Tim mạch, ung bướu, nội tiết, hồi sức tích cực chống độc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Chuyên ngành/Giai đoạn hỗ trợ

Tim mạch

Ung bướu

Nội tiết; Thần kinh HHLS-HSCC-CĐ*

1

Bệnh viện ĐK tỉnh Ninh Bình

2013-2020

 

 

2

Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình

2013-2020

 

 

3

Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ

2013-2020

 

 

4

Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ninh

2013-2020

 

 

5

Bệnh viện ĐK tỉnh Lào Cai

2013-2020

2013-2020

 

6

Bệnh viện ĐK Xanh Pôn, TP.HN

2013-2020

 

 

7

Bệnh viện VN-TĐ Uông Bí

2016-2020

2016-2020

 

8

Bệnh viện ĐK tỉnh Yên Bái

2016-2020

 

 

9

Bệnh viện ĐK Quốc tế Vinmec

2016-2020

2016-2020

 

10

Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Giang

 

2013-2020

 

11

Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc

 

2013-2020

2016-2020

12

Bệnh viện ĐK tỉnh Thái Bình

 

2013-2020

 

13

Bệnh viện ĐK tỉnh Thanh Hóa

 

2013-2020

 

14

Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh

 

2013-2020

 

15

Bệnh viện ĐK tỉnh Gia Lai

 

2016-2020

 

16

Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Nam

 

 

2016-2020

17

Bệnh viện ĐK tỉnh Sơn La

 

 

2016-2020

18

Bệnh viện Phố Nối, tỉnh Hưng Yên

 

 

2016-2020

19

Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Ninh

 

 

2016-2020

20

Bệnh viện VN-CB Đồng Hới

 

 

2016-2020

21

Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên

 

 

2016-2020

22

Bệnh viện ĐK tỉnh Tuyên Quang

 

 

2016-2020

23

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

2016-2020

 

2016-2020

 

Tổng số 23 bệnh viện

 

 

(Ghi chú: Thần kinh, Huyết học lâm sàng, Hồi sức cấp cứu, chống độc viết tắt là HHLS-HSCC-CĐ*)

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN K
Chuyên ngành: Ngoại Ung bướu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Giai đon hỗ tr

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

2013-2020

2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

2013-2020

3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

2013-2020

4

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

2013-2020

5

Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

2013-2020

6

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

2013-2020

7

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

2016-2020

8

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

2016-2020

9

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

2016-2020

10

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

2016-2020

11

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

2016-2020

12

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

2016-2020

13

Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn

2016-2020

 

Tổng số 13 bệnh viện

 

PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN NHI TW
Chuyên ngành: Nhi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Giai đon hỗ tr

1

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

2013-2020

2

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang

2013-2020

3

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc

2013-2020

4

Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương

2013-2020

5

Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình

2013-2020

6

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

2015-2020

7

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

2015-2020

8

Bệnh viện A Thái Nguyên

2015-2020

9

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai

2015-2020

10

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên

2015-2020

11

Bệnh viện Trẻ em Thành phố Hải Phòng

2015-2020

12

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

2015-2020

13

Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh

2016-2020

14

Bệnh viện VN – Cu Ba Đồng Hới.

2016-2020

 

Tổng số 14 bệnh viện

 

PHỤ LỤC 5

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TW
Chuyên ngành: Sản phụ khoa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Giai đoạn hỗ trợ

1

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh

2013-2020

2

Bệnh viện Phụ Sản Hải Dương

2013-2020

3

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang

2013-2020

4

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc

2013-2020

5

Bệnh viện Phụ Sản Nam Định

2013-2020

6

Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình

2013-2020

7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

2013-2020

8

Bệnh viện A Thái Nguyên

2013-2020

9

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

2015-2020

10

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai

2015-2020

11

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh

2016-2020

12

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên

2016-2020

13

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

2016-2020

14

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

2016-2020

15

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

2016-2020

16

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

2016-2020

17

Bệnh viện VN-CB Đồng Hới

2016-2020

 

Tổng số 17 bệnh viện

 

PHỤ LỤC 6

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TW
Chuyên ngành: Nội tiết
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Giai đoạn hỗ trợ

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

2016-2020

2

Bệnh viện Nội tiết Nam Định

2016-2020

3

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Hòa Bình

2016-2020

4

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

2016-2020

 

Tổng số 04 bệnh viện

 

PHỤ LỤC 7

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN ĐK TW HUẾ
Chuyên ngành: Tim mạch, ung bướu, ngoại chấn thương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Chuyên ngành/Giai đoạn hỗ trợ

Tim mạch

Ung bướu

Ngoại chấn thương

1

Bệnh viện HN VN-CB Đồng Hới

2013-2020

2013-2020

2013-2020

2

Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Trị

2013-2020

2013-2020

2013-2020

3

Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Nam

2013-2020

2013-2020

2013-2020

4

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

 

 

2013-2020

5

Bệnh viện ĐK tỉnh Thừa Thiên-Huế

2016-2020

2016-2020

2013-2020

6

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

2016-2020

2013-2020

2013-2020

7

Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Yên

2013-2020

2016-2020

2013-2020

8

Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ngãi

2016-2020

2016-2020

2016-2020

 

Tổng số 08 bệnh viện

 

 

 

PHỤ LỤC 8

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Chuyên ngành: Tim mạch, ung bướu, ngoại chấn thương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Chuyên ngành/Giai đoạn hỗ trợ

Tim mạch

Ung bướu

Ngoại CT*

Huyết học

1

Bệnh viện ĐK tỉnh Tiền Giang

2013-2020

 

2013-2020

 

2

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa

2013-2020

2016-2020

2013-2020

 

3

Bệnh viện ĐK Thống Nhất, Đồng Nai

2013-2020

 

 

 

4

Bệnh viện ĐK tỉnh Bình Thuận

2016-2020

 

 

 

5

Bệnh viện ĐK tỉnh Bình Dương

2016-2020

 

 

 

6

Bệnh viện ĐK tỉnh Đăk Lăk

2016-2020

 

2016-2020

 

7

Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Long

 

2016-2020

2016-2020

 

8

Bệnh viện ĐK tỉnh Cà Mau

2016-2020

 

2016-2020

 

9

Bệnh viện Tim mạch An Giang

2016-2020

 

 

 

10

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre

2016-2020

 

 

 

11

Bệnh viện ĐK tỉnh Kiên Giang

2016-2020

2016-2020

 

 

12

Bệnh viện ĐK tỉnh Đồng Nai

 

 

2013-2020

 

13

Bệnh viện ĐK tỉnh Long An

 

 

2016-2020

 

14

Bệnh viện ĐK tỉnh Trà Vinh

 

 

2016-2020

 

15

Bệnh viện Huyết học – TM Cần Thơ

 

 

 

2016-2020

 

Tổng số 15 bệnh viện

 

 

 

 

Ghi chú: Ngoại chấn thương viết tắt là Ngoại CT*

PHỤ LỤC 9

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN ĐH Y-DƯỢC TP.HCM
Chuyên ngành: Tim mạch, ngoại chấn thương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Chuyên ngành/Giai đoạn hỗ trợ

Tim mạch

Ngoại chấn thương

1

Bệnh viện ĐK tỉnh Đồng Tháp

2016-2020

2016-2020

2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

2016-2020

 

 

Tổng số 01 bệnh viện

 

 

PHỤ LỤC 10

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN ĐH Y-DƯỢC TP.HCM
Chuyên ngành: Tim mạch, ngoại chấn thương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Chuyên ngành/Giai đoạn hỗ trợ

Tim mch

Ngoại chấn thương

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

2016-2020

2016-2020

2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

2016-2020

 

3

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

 

2016-2020

 

Tổng số 03 bệnh viện

 

 

PHỤ LỤC 11

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
Chuyên ngành: Tim mạch
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Giai đoạn hỗ tr

1

Bệnh viện ĐK tỉnh Điện Biên

2015-2020

2

Bệnh viện ĐK tỉnh Cao Bằng

2015-2020

3

Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh

2015-2020

4

Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc

2015-2020

5

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An

2015-2020

6

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

2016-2020

7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

2016-2020

8

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang

2016-2020

9

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

2016-2020

10

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

2016-2020

11

Bệnh viện C Thái Nguyên

2016-2020

12

Bệnh viện ĐK Trung tâm tỉnh Lạng Sơn

2016-2020

13

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

2016-2020

14

Bệnh viện ĐK Hà Đông, Hà Nội

2016-2020

15

Bệnh viện ĐK tỉnh Gia Lai

2016-2020

 

Tổng số 15 bệnh viện

 

PHỤ LỤC 12

DANH SÁCH BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN E
Chuyên ngành: Tim mạch, ngoại chấn thương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08 tháng 4 năm 2016)

TT

Tên bệnh viện vệ tinh

Chuyên ngành/Giai đoạn hỗ trợ

Tim mạch

Ngoại CT

HSCC-CĐ*

1

Bệnh viện HN Việt Tiệp Hải Phòng

2013-2020

 

 

2

Bệnh viện ĐK tỉnh Thanh Hóa

2013-2020

 

 

3

Bệnh viện ĐK tỉnh Thái Bình

2013-2020

 

 

4

Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Giang

2013-2020

2016-2020

2016-2020

5

Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Ninh

 

2016-2020

 

 

Tổng số 05 bệnh viện

 

 

 

Quyết định 1303/QĐ-BYT 2016 về các bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh đầy đủ và chính xác nhất đã được chúng tôi cập nhật trong bài viết này. Đồng hành cùng nhungstthay.com để theo dõi những bài viết hay nhất nhé các bạn! Thân Ái!

Y Tế – Tags: Quyết định 1303/QĐ-BYT 2016