Contents

Quyết Định 3171/QÐ-BVHTTDL 2019 thành lập đường dây nóng tiếp thông tin nhũng nhiễu

Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL 2019 thành lập đường dây nóng tiếp thông tin nhũng nhiễu nhằm tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dưới đây là nội dung đầy đủ nhất.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

Số: 3171/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ ĐỊA CHỈ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ HÀNH VI NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

———————————-

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

Theo Công văn số 1450/TTCP-C.IV ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử đặt tại Thanh tra Bộ để tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số điện thoại đường dây nóng (tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong giờ hành chính):

– Số điện thoại cố định: 024. 39437610

– Số điện thoại di động: 0904.342.536

Địa chỉ hộp thư điện tử: [email protected] (tiếp nhận phản ánh khiếu nại, tố cáo 24/24 giờ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

– Giao Thanh tra Bộ xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của đường dây nóng và hộp thư điện tử; bố trí cán bộ trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Bộ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại tố cáo về các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng.

– Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ, các báo, tạp chí, website của các Tổng cục, Cục và các đơn vị đăng tải số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử trên trang nhất, trang bìa để người, doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin về đường dây nóng.

– Trung tâm Công nghệ thông tin đảm bảo duy trì ổn định, an toàn thông tin hộp thư điện tử đường dây nóng.

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, TTr.TG (110).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Khánh Hải

 

Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL 2019 thành lập đường dây nóng tiếp thông tin nhũng nhiễu mang lại hiệu quả cao trong ngành hành chính. Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi bài viết trên nhé.

Hành Chính – Tags: Quyết Định 3171/QÐ-BVHTTDL 2019