Contents

Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân năm 2015

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 ban hành, hướng dẫn tiêu chí, điều kiện bầu cử đại biểu quốc hội và quy trình thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất. Ngay dưới đây là nội dung chi tiết của luật bầu cử.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày kí, các ban ngành nắm vững và thực hiện theo đúng quy định.

Cán Bộ-Công Chức – Tags: Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân