Contents

Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh. Đồng ý tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

————-

Số: 9708/VPCP-NN

V/v: Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4025/BKHĐT- KHGDTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2019 và số 6881/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2019 báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định tên gọi, chuẩn bị nội dung cụ thể, phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;

– Các Bộ: TC, TNMT, NN&PTNT, XD, KHCN, CT, GTVT, NG;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

các Vụ: KGVX, KTTH, CN, QHQT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, NN (3).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

 

 

 

Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh được nhungstthay.com cập nhật đầy đủ kèm theo theo file tải xuống bạn hãy tải về máy để tìm hiểu rõ hơn nhé!

Chính Sách – Tags: Công văn 9708/VPCP-NN 2019