Contents

Công Văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái

Nội dung công văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái là Thủ tướng chính Phủ đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án cầu thay thế phà Cát Lái trên cơ sở thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hình thức đầu tư và phương án triển khai thực hiện các hạng mục công trình.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 1094/TTg-CN
V/v: Triển khai thực hiện dự án cầu thay thế phà Cát Lái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (văn bản số 5962/UBND-CNN ngày 28 tháng 5 năm 2019), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 5682/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 6 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5254/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29 tháng 7 năm 2019), Tài chính (văn bản số 7057/BTC-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2019) về việc triển khai thực hiện dự án cầu thay thế phà Cát Lái, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án cầu thay thế phà Cát Lái trên cơ sở thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hình thức đầu tư và phương án triển khai thực hiện các hạng mục công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Dự án theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ; XD, TN&MT;
– UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, V.I, TH;
– Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

Công văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái được cập nhật nguyên văn trên đây, mời các cơ quan có trách nhiệm thi hành.

Giao Thông – Tags: Công Văn 1094/TTg-CN 2019