Contents

Công Văn 2968/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng Danh mục quản lý rủi ro giá sữa nhập khẩu

Công văn 2968/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng Danh mục quản lý rủi ro giá sữa nhập khẩu được ban hành chi tiết khoa học dưới đây.

 

Công văn 2968/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng Danh mục quản lý rủi ro giá sữa nhập khẩu, giúp hỗ trợ hoạt động quản lý, kiểm soát ngành xuất nhập khẩu.

Xuất-Nhập Khẩu – Tags: Quyết Định 45/2019/QĐ-UBND