Contents

Công Văn 5420/LĐTBXH-VP 2018 công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019

Công văn 5420/LĐTBXH-VP 2018 công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019 được trích dẫn chi tiết nhất. Cùng nhau theo dõi văn bản pháp luật này nhé.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

Số: 5420/LĐTBXH-VP
V/v: Công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Thông tin

Thực hiện quy định tại Điều 18 Luật Tiếp công dân và Điều 4 Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất một ngày mỗi tháng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng của Bộ trưởng năm 2019 theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Trung tâm Thông tin công bố công khai lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Bộ theo dõi, chuẩn bị nội dung và cùng Bộ trưởng tiếp công dân./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
– Các đ/c Thư ký Lãnh đạo Bộ;
– Các đơn vị: TTr; Cục NCC; Vụ BHXH; VPB (Phòng QPAN);
– Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Bá Hoan

LỊCH BỘ TRƯỞNG TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số 5420/LĐTBXH-VP ngày 25 tháng 12 năm 2018)

TT

Thứ, ngày, tháng, năm

Bộ trưởng tiếp

1

Thứ Hai, ngày 21/01/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

2

Thứ Tư, ngày 20/02/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

3

Thứ Tư, ngày 20/3/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

4

Thứ Hai, ngày 22/4/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

5

Thứ Hai, ngày 20/5/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

6

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

7

Thứ Hai, ngày 22/7/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

8

Thứ Ba, ngày 20/8/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

9

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

10

Thứ Hai, ngày 21/10/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

11

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

12

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

 

LỊCH BỘ TRƯỞNG TIẾP CÔNG DÂN HÀNG THÁNG NĂM 2019

 

TT

Thứ, ngày, tháng, năm

Bộ trưởng tiếp

Bộ trưởng có thể ủy quyền đồng chí Thứ trưởng tiếp

1

Thứ Hai, ngày 21/01/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp

2

Thứ Tư, ngày 20/02/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

 

3

Thứ Tư, ngày 20/3/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng

4

Thứ Hai, ngày 22/4/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Lê Quân

5

Thứ Hai, ngày 20/5/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

 

6

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp

7

Thứ Hai, ngày 22/7/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

 

8

Thứ Ba, ngày 20/8/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà

9

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Lê Quân

10

Thứ Hai, ngày 21/10/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng

11

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

 

12

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà

Công văn 5420/LĐTBXH-VP 2018 công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019 được trích dẫn chi tiết. Nếu có những thắc mắc gì về văn bản pháp luật này thì hãy chia sẻ, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất nhé.

Hành Chính – Tags: Công Văn 5420/LĐTBXH-VP 2018