Contents

Công Văn 03/BXD-VLXD năm 2018 Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng

Công văn 03/BXD-VLXD năm 2018 Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng chính là câu trả lời của Bộ xây dựng đối với sở xây dựng tỉnh Trà Vinh. Cùng nhau cập nhật công văn và tìm hiểu về nội dung.

BỘ XÂY DỰNG
——–

Số: 03/BXD-VLXD
V/: Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận công văn số 295/SXD-KT&VLXD ngày 28/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc sử dụng cát biển để san lấp mặt bằng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay chưa có tiêu chuẩn TCVN cho việc sử dụng cát biển làm cốt liệu cho bê tông xi măng, vữa và làm vật liệu san lấp, mà chỉ có tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 cốt liệu cho bê tông xi măng và vữa thì hàm lượng ion Cl- trong cát dùng trong kết cấu bê tông và bê tông cốt thép và vữa thông thường không lớn hơn 0,05%.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp mặt bằng để Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh biết và hoàn thiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
– Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Phạm Văn Bắc

Công văn 03/BXD-VLXD năm 2018 Sử dụng cát biển san lấp mặt bằng được cập nhật chi tiết trong bài viết trên. Cùng theo dõi thêm các văn bản pháp luật trên trang nhungstthay.com nhé.

Xây Dựng – Tags: Công Văn 03/BXD-VLXD năm 2018