Contents

Công Văn 11848/BTC-CST 2019 điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái

Công văn 11848/BTC-CST 2019 điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái chi tiết được nhungstthay.com trích dẫn nguyên văn dưới đây.

BỘ TÀI CHÍNH

———–

Số: 11848/BTC-CST

V/v: Điều chỉnh mức thuế xuất khẩu

mặt hàng đồng thanh cái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị điện LiOA
(Địa chỉ: Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 140/CV-LiOA ngày 26/8/2019 của của Công ty TNHH Thiết bị điện LiOA về đề nghị điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng đồng thanh cái (busbar), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam mặt hàng đồng ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 74.07. Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, nhóm hàng 7407 – Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình có khung thuế suất thuế xuất khẩu là 5-40%. Căn cứ nguyên tắc quy định thuế suất tại Điều 11 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và khung thuế suất thuế xuất khẩu nêu trên, tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ đang quy định thuế xuất khẩu đối với mặt hàng đồng ở dạng thanh và que thuộc mã hàng 7407.10.40 là 5% bằng với mức sàn của khung thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thuộc thẩm quyền Quốc hội). Trường hợp mặt hàng đồng thanh cái của Công ty xuất khẩu phù hợp phân loại vào mã HS 7407.10.40 thì kiến nghị điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái từ 5% xuống 0% là vượt thẩm quyền của Chính phủ.

2. Theo quy định của Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019-2022, mặt hàng có mã HS 7407.10.40 có thuế suất thuế xuất khẩu là 10%. Theo lộ trình cam kết Hiệp định CPTPP, thuế xuất khẩu của mã HS 7407.10.40 sẽ được giảm về 0% vào năm 2029.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH Thiết bị điện LiOA được biết và thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lãnh đạo Bộ (để b/c);

– Vụ PC, Vụ HTQT; TCHQ;

– Lưu: VT, CST(xnk).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Công văn 11848/BTC-CST 2019 điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái có hiệu lực kể từ ngày kí, chính vì vậy, các cơ quan tổ chức có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh. Thân ái!

Thuế – Tags: Công Văn 11848/BTC-CST